TRUSTED BY 
10,000+ Students
10+ Leading Organizations & Universities
TRUSTED BY 
10,000+ Students
10+ Leading Organizations & Universities
TRUSTED BY 
10,000+ Students
10+ Leading Organizations & Universities

MENU GRAMMAR

ENG ME UP CHANNEL

Share :

Chapter 8

เล็กๆ ไม่ ยาวๆ ชอบ … สร้างประโยคให้ซับซ้อนขึ้นด้วย Conjunction (มิติของการใช้จริง)

     เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร จุดที่สร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งทาง Grammar และเจตนาการสื่อสาร เรียบร้อยแล้ว แต่เขา (ผู้ตรวจข้อสอบ writing/ speaking) ก็ยังไม่พอใจ … เมื่อชีวิตไม่อยากให้ Simple แบบเดิม เริ่มอยากได้ประโยคที่ยาวและซับซ้อนขึ้น ก็จัดให้เขาไปด้วย Connectors

     การเรียนภาษาอังกฤษ เราต้องตอบคำถาม What / When และ How ให้ได้ เป็นอย่างน้อยครับ

     ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า Connector ดังนั้น มันจึงเป็นตัวเชื่อม ระหว่าง

  1. คำกับคำ (word/word) 
  2. วลีกับวลี (Phrase/ Phrase) 
  3. ประโยคกับประโยค (Clause/Clause)

ซึ่งใน Chapter นี้ เราจะเน้นการเชื่อมประโยคกับประโยคครับ

4 กลุ่มหลัก ของ Connector 

  1. กลุ่ม and หรือ เชี่อมความคล้อย
  2. กลุ่ม but หรือ เชื่อมความขัดแย้ง
  3. กลุ่ม or หรือ เชื่อมความแบบให้เลือก
  4. กลุ่ม because/so หรือ เชื่อมความแบบเหตุและผล
มิติของการใช้งานจริง …
2 สิ่งที่ต้องรู้

1. Structure … Connector บางตัวต้องตามด้วย Noun (ห้ามเป็นประโยค) บางตัวต้องตามด้วย Clause (ประโยค) เท่านั้น อย่างเช่น

จะแต่งประโยคว่า แม้ว่าหล่อนจะสวย หล่อนก็ยังไม่มีแฟน เราใช้ได้ทั้ง 2 รูปนี้ โดยความหมายเหมือนกันทุกประการ

Although she is beautiful, she has no boyfriend. [Although + Clause]
Despite her beauty, she has no boyfriend. [Despite + Noun]

     2. Meaning … ใช้ให้ถูกความหมายและหลากหลาย โดยเฉพาะหากเราต้องเขียน Report หรือ Essay 10 หน้า แล้วเราใช้แต่ so … so … so ก็คงดูซ้ำซาก ไม่มีความหลากหลาย ถ้าเป็นการสอบก็ถูกหักคะแนนเรื่อง Lexical Resources อีก ดังนั้นเราอาจเปลี่ยนเป็น therefore บ้าง thereby บ้าง thus บ้าง มีให้เลือกมากมายครับ หรือการสรุปแบบคำใหญ่ๆ ในตอนท้ายก็ยังมีพวก As a consequence, as a result

     ดังนั้นขั้นแรกคือ จำกันมาให้ได้ เช่นเดิมครับ มนุษย์เรามักจะจำอะไรที่เป็นภาพ เป็นทำนอง หรือจังหวะได้ดีกว่า ดังนั้นนักเรียนในคอร์สเตรียมสอบก็จะมีเพลงในการช่วยจำ ที่จะทำให้จำได้ทั้งความหมายและการใช้งาน

แต่สำหรับใครที่อ่านอยู่ ก็ไม่ต้องน้อยใจไป
อาจารย์โจ List มาให้เบื้องต้นเรียบร้อยแล้วครับ

[ตัวสีแดง คือ ต้องตามด้วย Noun เท่านั้นนะครับ]

1. ตระกูลเชื่อมความขัดแย้ง

แต่/ อย่างไรก็ตาม (Coordinated Conjunction)

But
Yet
Still 

However
Nevertheless
Nonetheless

แม้ว่า (Subordinated Conjunction)

Though
Although
Even though
Even if

In spite of + Noun
Despite + Noun
Notwithstanding + Noun

ในทางตรงกันข้าม

On the other hand 
On the contrary
In contrast 
Conversely

While
As
Rather
Instead

2. ตระกูลเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผล

เพราะว่า + สาเหตุ

Because
Since
For
As
Seeing that
Now that

On the grounds of + Noun
In consequence of + Noun
As a result of + Noun
On account of + Noun
Because of + Noun
By reason of + Noun
Due to + Noun
Thanks to + Noun
Owing to + Noun
Resulting from + Noun

ดังนั้น +ผล

Consequently 
Accordingly 
Therefore
Thereby
Thus
So
So that 
Hence 
As a consequence
As a result

3. ตระกูลเชื่อมความคล้อยตามกัน

และ

And
Both … and
Not only … but (also)
Neither …. Nor (-)

นอกจากนั้น

Furthermore
Moreover
Besides
In addition 

Apart from 
Aside from
As well as
Not to mention
In addition to
Likewise 
Besides

ยกตัวอย่างเช่น

For example
For instance
E.g.
i.e.
Like
Such as
Including 
Namely
To illustrate

4. ตระกูลให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ให้เลือก

Or
Either… or
Otherwise
Or (else)

How to Use ENG ME UP Blog

Play Video

เนื่องจากเนื้อหา “Mini Book” เรียน GRAMMAR ฟรี มีความต่อเนื่องกัน อาจารย์แนะนำให้ศึกษาตามลำดับ โดยเริ่มจาก Chapter 1
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดครับ

เนื่องจากเนื้อหา “Mini Book” เรียน GRAMMAR ฟรี มีความต่อเนื่องกัน อาจารย์แนะนำให้ศึกษาตามลำดับ โดยเริ่มจาก Chapter 1 เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดครับ